นึ่งฆ่าเชื้อผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

นึ่งฆ่าเชื้อผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

ได้ สามารถฆ่าเชื้อถึงอุณหภูมิ 120ºC/250ºF