ต้องพับชายผ้าปูไว้ใต้ฟูกหรือไม่

ต้องพับชายผ้าปูไว้ใต้ฟูกหรือไม่

ไม่ต้องก็ได้ ถ้าผ้ารองกันเป้ือนสวมได้พอดีทั้งสีมุม